Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Webshop Remotecontrolparts.nl is  onderdeel van de Westbrabantse Handelsmaatschappij

Algemene bepalingen
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder koper; de natuurlijke of rechtspersoon die aan Westbrabantse Handelsmaatschappij opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Westbrabantse Handelsmaatschappij gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk in overleg met de Westbrabantse Handelsmaatschappij anders is overeengekomen en dit door de Westbrabantse Handelsmaatschappij schriftelijk is bevestigd.

Levering van goederen
3. Het vervoer door Westbrabantse Handelsmaatschappij of derden van de goederen naar een door koper aan gegeven plaats, geschiedt voor rekening en risico van koper. Koper is verplicht de door WBH in het kader van de overeenkomst geleverde goederen af te nemen op het moment dat Westbrabantse Handelsmaatschappij deze levert, bij hem aflevert of doet afleveren dan wel op het moment waarop deze aan koper volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, Westbrabantse Handelsmaatschappij gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Bovendien kan Westbrabantse Handelsmaatschappij dan aanspraak maken op betaling als had de levering plaatsgevonden. Indien Westbrabantse Handelsmaatschappij gegevens behoeft van koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Westbrabantse Handelsmaatschappij ter beschikking heeft gesteld. Indien Westbrabantse Handelsmaatschappij een termijn voor levering heeft opgegeven tegen indicatief.

Aansprakelijkheid
4. Indien Westbrabantse Handelsmaatschappij aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bepaalde in dit artikel. De bepalingen van dit artikel blijven van kracht na het beëindiging of ontbinding van de overeenkomst, ongeacht de reden daarvoor. Westbrabantse Handelsmaatschappij is slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van WBH of dienst ondergeschikten. Westbrabantse Handelsmaatschappij is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door dat Westbrabantse Handelsmaatschappij is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Indien Westbrabantse Handelsmaatschappij aansprakelijk is dan is die aansprakelijkheid bovendien beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeringsmaatschappij van Westbrabantse Handelsmaatschappij te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag met betrekking tot (het deel van) de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Westbrabantse Handelsmaatschappij is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Eventuele schadeclaims dienen op straffe van verval van recht onverwijld maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Westbrabantse Handelsmaatschappij te worden gemeld.
5. De bestelde artikelen worden uitsluitend aan bestaande adressen geleverd, dus niet aan postbussen.
6. De koper dient bij ontvangst van de goederen deze te inspecteren of het geleverde aan de overeenkomst voldoet. Beschadigingen en/of andere onjuistheden dienen binnen vijf werkdagen telefonisch (0167 521228) en/of schriftelijk of per email (info@wbhandel.nl) gemeld te worden.
7. Alle artikelen worden geleverd onder garantie, in geval van gebreken dient de koper het artikel gefrankeerd te retourneren met vermelding van de klacht en bijsluiting van (kopie)aankoopfactuur. Ongefrankeerde retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg niet geaccepteerd. De Westbrabantse Handelsmaatschappij behoudt zich ten allen tijden het recht voor om bestellingen te weigeren.

Garantie

8. Op alle producten geleverd door de Westbrabantse Handelsmaatschappij zijn de garanties geldig zoals die door onze leveranciers/fabrikanten verstrekt wordt. De Westbrabantse Handelsmaatschappij beoordeelt de klacht en draagt indien gegrond zorg voor vervanging, reparatie of restitutie van het aankoopbedrag. De Westbrabantse Handelsmaatschappij is nimmer aansprakelijk voor enige vervolgschade ontstaan uit het gebruik van producten geleverd door Westbrabantse Handelsmaatschappij.

Niet  goed – geld terug garantie:
9. De koper heeft de mogelijkheid om geleverde artikelen binnen veertien dagen na ontvangst te retourneren zonder opgaaf van redenen. Klant dient dit schriftelijk of per email aan te geven. Artikelen dienen onbeschadigd in de originele verpakking, gefrankeerd verzonden te worden. Na ontvangst van de geretourneerde artikelen zal de Westbrabantse Handelsmaatschappij het goederenbedrag binnen veertien dagen terugstorten. Speciaal voor klanten bestelde producten buiten het standaard assortiment kunnen niet worden geretourneerd. De door Westbrabantse Handelsmaatschappij geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen aan Westbrabantse Handelsmaatschappij volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Prijzen, specificaties en afbeeldingen
10. Met grote zorg zijn prijzen, specificaties en afbeeldingen in onze webshop samengesteld. U kunt er van uit gaan dat wij de artikelen leveren tegen de genoemde prijs. In verband met mogelijke vergissingen maken wij een voorbehoud voor alle genoemde prijzen, specificaties en afbeeldingen. Wanneer prijzen of specificaties afwijken kan de klant kosteloos van de koop af zien.
11. Alle genoemde prijzen in de webshop zijn in Euro’s exclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.De klant ziet in het overzicht van zijn winkelwagen de verzendkosten.

Privacy
12. De Westbrabantse Handelsmaatschappij respecteert de privacy van haar klanten en zorgt ervoor dat verstrekte gegevens vertrouwelijk behandeld worden. De Westbrabantse Handelsmaatschappij gebruikt verstrekte gegevens uitsluitend om bestellingen af te handelen en verstrekt of verkoopt deze nimmer aan derden. De Westbrabantse Handelsmaatschappij stuurt geen ongevraagde email.

Retourneren (herroepingsrecht)
13. De  koper heeft de mogelijkheid om geleverde artikelen binnen veertien dagen na ontvangst te retourneren zonder opgaaf van redenen (herroepingsrecht). Binnen deze termijn mag het artikel bekeken, beoordeeld en/of geprobeerd worden zoals het ook mogelijk is in een winkel, tenzij anders vermeld. Voor het volledig overzicht gaat u naar retourneren (herroepingsrecht) op onze pagina.

Overmacht
14. In geval van overmacht is WBH bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door WBH gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
15. Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee WBH bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die hij/zij ook niet kende. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van WBH aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.

SLOTBEPALING
16. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop de onderhavige geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Product vergelijking
0
Productvergelijking is leeg, plaats producten om te vergelijken.
Vergelijken
Direct contact?

Hallo, ik ben Jessica!

Hoe kan ik u helpen?

Whatsapp